BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

*******

Số: 4235/L ĐTBXH-LĐVL

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2004

CÔNG VĂN

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 19/2004/TT-BL ĐTBXH NGÀY22/11/2004 CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃHỘI

Thông tư số 19/2004/TT-BL ĐTBXH ngày 22/11/2004của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hộihướng dẫn thi hành một số điềucủa Nghị định số 41/2002/N Đ-CP ngày 11/04/2002của Chính phủ về chính sách đối với laođộng dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệpnhà nước đã được sửa đổi,bổ sung tại Nghị định số 155/2004/N Đ-CPngày 10/08/2004 của Chính phủ.

Do sơ suất, Bộ Lao động-Thươngbinh và Xã hội xin đính chính một số chi tiếtnhư sau:

1. Tại trang 8 ví dụ 3 có ghi cụm số “210.000”nay xin đính chính lại là “290.000”; cụm số “434.700”nay xin đính chính lại là “600.300”; cụm số “391.230”nay đính chính lại là “540.300”.

2. Tại mẫu số 9 đầu dòng thứ 2từ trên xuống có ghi “Tên cơ quan nhà nước cóthẩm” nay xin đính chính lại là “Tên cơ quan nhànước có thẩm quyền”.

3. Nội dung “mẫu số 10 ban hành kèm theo Thôngtư số 19/2004/ TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 11 năm 2004của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội”nay xin đính chính lại nội dung “mẫu số 10 banhành kèm theo Thông tư số 19/2004/ TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội”và được đính kèm theo Công văn này./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Trọng Đàm


Mẫu số 10:ban hành kèm theo Thông tư số19/2004/TT-BL ĐTBXH ngày 22 tháng 11 năm 2004 của Bộ Laođộng-Thương binh và Xã hội

Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Tên doanh nghiệp

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THỰC HIỆN LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN TỪ ĐỦ 12 THÁNG ĐẾN 36 THÁNG HƯỞNG TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ CHI TRẢ TẠI THỜI ĐIỂM CÓ QUYẾT ĐỊNH NGHỈ VIỆC NGÀY… THÁNG… NĂM....

Số thứ tự

Họ và tên

Số thứ tự ở Biểu số 1

Tháng năm sinh

Thời gian thực tế làm việc trong KVNN (năm)

Thời gian HĐLĐ còn lại chưa thực hiện (tháng)

Hệ số lương cấp bậc hiện hưởng

Hệ số các khoản phụ cấp lương (nếu có)

Tổng cộng hệ số lương và phụ cấp được hưởng

Chế độ được hưởng

Tổng cộng trợ cấp được hưởng (đồng)

Nơi ở khi về nghỉ

Nam

Nữ

Trước ngày 01/01/2003

Từ ngày 01/01/2003

Chức vụ

Khu vực

Trợ cấp theo thâm niên làm việc (đồng)

70% tiền lương (đồng)

Chưa quy đổi

Đã quy đổi

Chưa quy đổi

Đã quy đổi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

Tổng cộng

Phân tích nguồn:

Tổng kinh phí chi trả:……………………..đồng; chia ra

- Trách nhiệm của Quỹ lao động dôi dưcấp……………. đồng

- Trách nhiệm của doanh nghiệp nhưngđề nghị Quỹ lao động dôi dư hỗtrợ…………. đồng.

- Nguồn của doanh nghiệp chi (nếucó)…………….đồng.

Người lập biểu

(Ký tên)

…ngày…. tháng… năm200…

Thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

(ký tên, đóng dấu)

…ngày…. tháng… năm200…

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn ghi mẫu 10:

Cột 11: Đối với những ngườiđã nghỉ từ trước ghi hệ sốlương đã hưởng tại thời điểmnghỉ việc trước đây.

Cột 14 = Cột 11+ 12 + 13

Cột 15 = (Cột 14 x mức lương tốithiểu 210.000 đồng x cột 7) + (cột 14 x mứclương tối thiểu 290.000 đồng x cột 9)

Cột 16 = (Cột 14 x mức lương tốithiểu 290.000 đồng x 70% x cột 10 tối đa 12tháng).

Cột 17 = Cột 15 + 16.