BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4243/TCT-CS
V/v: miễn, giảm thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Sơn La

Trảlời công văn số 419/CT-THNVDT ngày 18/4/2008 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về việcthủ tục miễn, giảm thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Thẩm quyền xác định mức độ thiệt hại về tài sản.

Tạiđiểm 2 Mục A Thông tư số 67/2007/TT-BTC ngày 19/6/2007 của Bộ Tài chính hướngdẫn:

“CácTrung tâm thẩm định giá thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập theo quyđịnh của pháp luật trước và sau ngày Nghị định số 101/2005/NĐ-CP có hiệu lựcthi hành đều phải chuyển sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp thẩm địnhgiá, bao gồm:

a)Trung tâm Thẩm định giá do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trungương thành lập;

b)Trung tâm Thẩm định giá – Bộ Tài chính;

c)Trung tâm Thông tin và Thẩm định giá miền Nam – Bộ Tài chính;

d)Trung tâm Thông tin, Tư vấn dịch vụ về tài sản và bất động sản – Cục Quản lýcông sản – Bộ Tài chính;

đ)Trung tâm Thẩm định giá do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủthành lập”.

Theohướng dẫn tại khoản 5 Mục II Phần E Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007của Bộ Tài chính hướng dẫn thì hồ sơ miễn giảm thuế cho người nộp thuế gặp khókhăn do thiên tai, địch họa, tai nạn bất ngờ, bị lỗ hoặc không có khả năng nộpthuế gồm biên bản xác định mức độ thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩmquyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp cấp xã nơi xảy ra thiên tai,địch họa, tai nạn theo mẫu 02/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số60/2007/TT-BTC .

Nhưvậy, người nộp thuế gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thì cơ quan cóthẩm quyền xác định mức độ thiên tai về tài sản là các doanh nghiệp thẩm địnhgiá theo quy định tại điểm 2 Mục A Thông tư số 67/2007/TT-BTC ngày 19/6/2007của Bộ Tài chính.

2.Về việc miễn, giảm thuế.

TạiĐiều 31 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế đã quy định các trường hợp cơquan quản lý thuế xác định và ra quyết định miễn, giảm thuế, đề nghị Cục ThuếTỉnh Sơn La thực hiện việc miễn, giảm thuế theo quy định nêu trên.

Tổngcục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Sơn La được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT,TTTĐ
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương