BỘ NỘI VỤ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 426/BNV-TCBC
V/v tổ chức thực hiện Nghị định số 13, 14 ngày 4/2/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2008

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 04 tháng 02 năm 2008 Chính phủđã ban hành Nghị định số 13/2008/NĐ-CP Nghị định số 14/2008/NĐ-CP quy định tổchức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (thay thếNghị định số 171/2004/NĐ-CP Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chínhphủ). Đây là 2 Nghị định đã quy định rõ và cụ thể về tổ chức các cơ quan chuyênmôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, nên không cần có Thông tư hướngdẫn chung.

Vì vậy, để thực hiện 2 Nghị địnhcủa Chính phủ nêu trên, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngkhẩn trương triển khai các nội dung sau:

I. VỀ TỔ CHỨC

Việc sắp xếp các cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP Nghịđịnh số 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ như sau:

Bước 1:Tiến hành sắp xếpcơ bản các đầu mối tổ chức đối với các cơ quan chuyên môn thuộc diện sáp nhập,hợp nhất, điều chuyển, giải thể, bảo đảm nguyên tắc tổ chức quản lý đa ngành,đa lĩnh vực được qui định trong nghị định số 13/2008/NĐ-CP Nghị định số 14/2008/NĐ-CPngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ.

1. Đối với cấptỉnh, trước mắt tập trung sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn sau:

- Sở Nội vụ, Sở Công thương, Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Ban Dân tộc hoặcPhòng Dân tộc và một số cơ quan khác; giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻem.

- Căn cứ vào yêu cầu và tình hìnhthực tế của từng địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể tiến hành trướcviệc sắp xếp một số tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn bảo đảm tinhgọn, hợp lý.

2. Đối với cấp huyện, trước mắt tậptrung sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn sau:

Phòng Nội vụ, Phòng Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Y tế, Phòng Công thương vàcác Phòng khác; giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.

3. Khi chưa có Thông tư hướng dẫncủa liên Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn như hiện tại.

Riêng đối với các Sở (ở cấp tỉnh)và các Phòng (ở cấp huyện) được sáp nhập, hợp nhất, chia tách, điều chỉnh chứcnăng thì Giám đốc Sở, Trưởng Phòng thực hiện cả chức năng hiện có và chức năngmới được bổ sung, bảo đảm sự hoạt động bình thường của các cơ quan này.

4. Việc sắp xếp các cơ quan chuyênmôn theo bước 1 cần tiến hành sớm và hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 3 năm,2008.

Bước 2:Sau khi Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn, cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các Bộ quản lý ngành, lĩnhvực phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thì sẽ tiếp tục sắp xếp cụ thể các tổ chức bêntrong của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Việc sắp xếp bước 2 hoàn thành xongtrước ngày 20 tháng 5 năm 2008.

II. VỀ BIÊN CHẾ

1. Khi sát nhập, hợp nhất về tổ chứccơ bản giữ nguyên trạng biên chế các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng vào Sở mới vàPhòng mới.

2. Riêng đối với các Sở, các Phòngcó sự điều chỉnh, bổ sung về chức năng thì xem xét bố trí biên chế hợp lý, đủkhả năng tham mưu, tổng hợp đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Sở, Phòngtrong phạm vi biên chế hành chính được giao.

3. Trong quá trình sắp xếp lại tổchức và biên chế được áp dụng chính sách tinh giản biên chế theo quy định củaNghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 8 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ (chính sáchnghỉ hưu trước tuổi, thôi việc, chuyển sang các đơn vị không sử dụng biên chếvà ngân sách nhà nước, bảo lưu chức vụ lãnh đạo theo quy định hiện hành).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn cả bước 1 vàbước 2 xong trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày các Nghị định nêu trên có hiệulực thi hành;

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáovới Hội đồng nhân dân cùng cấp về kết quả tổ chức thực hiện việc sắp xếp tổ chứccác cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo 2 Nghị địnhnêu trên trong kỳ họp Hội đồng nhân dân gần nhất;

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi báocáo tình hình tổ chức thực hiện các Nghị định này về Bộ Nội vụ để tổng hợp báocáo Thủ tướng Chính phủ;

Trong quá trình thực hiện nếu cóvấn đề gì chưa rõ đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ đề nghiên cứu giải quyết theo thẩmquyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ để phối hợp;
- Lưu VT, TCBC

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn