BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4295/BTTTT-CBC
V/v: Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới báo chí in toàn quốc

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các ban của Đảng ở Trung ương;
- Thủ trưởng các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội ở Trung ương;
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thựchiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương V, khóa X về công tác tư tưởng lý luận vàbáo chí trong tình hình mới và chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số41-TB-TW ngày 11/10/2006; Chỉ thị số 37/2006/CT-TTg ngày 29/11/2006 của Thủtướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ chủ trì, phốihợp với: Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Hội nhà báo Việt Nam,Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng và chỉđạo thực hiện“Đề án Quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống báo chí in toàn quốc đếnnăm 2020”.

Thựchiện nhiệm vụ được giao, để bảo đảm thời gian hoàn thiện Đề án quy hoạch báochí theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông xin gửitới các Bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội ở Trung ương và cáctỉnh, thành phố trực thuộc trung ương văn bản “Hướng dẫn công tác quy hoạch,sắp xếp lại mạng lưới báo chí in toàn quốc đến năm 2020” để làm căn cứ thực hiệnviệc quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới báo chí in trực thuộc; đồng thời có báocáo bằng văn bản về quy hoạch báo chí của cơ quan, đơn vị, địa phương mình vềBộ Thông tin và Truyền thông (Cục Báo chí 50 Thi Sách, Hai Bà Trưng – Hà Nội)trước ngày 31 tháng 3 năm 2009.

Trântrọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương;
- Bộ trưởng;
- Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch – Tài chính;
- Lưu: VP, Cục BC (NTT500)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Quý Doãn