BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4297/LĐTBXH-TL
V/v khung lương nghề cơ khí để thi nâng bậc thợ

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2002

Kính gửi: Công ty cơ khí ngân hàng I

Trả lời công văn số 112/CV-CKNH ngày 6/11/2002 của Công ty cơ khí ngân hàng I về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Thang lương A1. Cơ khí, điện, điện tử - tin học ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ được xây dựng 3 nhóm mức lương, mỗi nhóm có 7 bậc. Việc xếp lương cho người lao động vào các bậc phải căn cứ vào tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, khung bậc lương qui định cho từng nghề, từng công việc, kết quả thi nâng bậc của từng người và yêu cầu công việc của doanh nghiệp. Không phải mọi nghề, công việc đều đạt đến bậc tối đa.

Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân qui định tại Quyết định số 224/CL-KH ngày 28/2/1971 của Bộ trưởng Bộ Cơ khí và luyện kim (nay là Bộ Công nghiệp) được ban hành năm 1971, trước khi có Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ qui định tạm thời chế độ tiền lương mới trong doanh nghiệp, nhưng cho đến nay vẫn chưa có qui định mới về tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật nghề cơ khí. Vì vậy, trước mắt đề nghị Công ty cơ khí Ngân hàng I áp dụng các khung lương đối với một số nghề như: sơn xì; thợ bào; thợ mài; thợ đột; cắt kim loại... theo qui định tại Quyết định số 224/CL-KH nói trên. Trường hợp các nghề này đã thay đổi kỹ thuật, công nghệ, đòi hỏi trình độ người lao động cao hơn so với tiêu chuẩn qui định trước đây hoặc một số nghề chưa có tiêu chuẩn thì Công ty báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để có văn bản đề nghị Bộ Công nghiệp xây dựng lại tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân, mở rộng khung lương của một số nghề đó hoặc xây dựng tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật đối với một số nghề chưa có tiêu chuẩn.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cơ khí Ngân hàng I biết và thực hiện theo đúng qui định của Nhà nước./.

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
PHÓ VỤ TRƯỞNG
VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG
Hoàng Minh Hào