VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4297/VPCP-KTTH
V/v đón đoàn Caravan Thái Lan

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2008

Kính gửi :

Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Giao thông vận tải,
Tài chính, Quốc phòng, Ngoại Giao.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 2269/BVHTTDL-TCDL ngày 23 tháng 6 năm 2008), về việc cho phép Công ty Tân Hồngtổ chức đón đoàn Caravan Thái Lan vào nước ta tham quan, du lịch, Phó Thủ tướngNguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchtại công văn nêu trên.

2. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽvới Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cụcHải quan) và các Bộ, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Công ty TânHồng triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn giao thông đối với đoànkhách du lịch này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Tổng cục Du lịch;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, QHQT, NC, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý