BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4308/LĐTBXH-TL
V/v chế độ phụ cấp lương

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

Công ty TNHH Yazaki Eds Việt Nam
(thị Trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, Bình Dương)

Trả lời công văn đề ngày 02 tháng10 năm 2007 của quý Công ty về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương thì doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quyền tự quy định thang lương, bảng lươngvà các khoản phụ cấp lương theo các nguyên tắc do Nhà nước quy định. Tiền lươngchính, các khoản phụ cấp lương, trợ cấp do đại diện người lao động hoặc ngườilao động thỏa thuận với người sử dụng lao động trong thang lương, bảng lương,thỏa ước lao động tập thể và trong hợp đồng lao động. Vì vậy, tùy theo tínhchất và điều kiện lao động của từng chức danh, công việc mà hai bên thỏa thuậnmức lương chính, các khoản phụ cấp lương sao cho phù hợp với vị trí công việcngười lao động đảm nhiệm, mức tiền công trên thị trường và bảo đảm quyền lợilâu dài của người lao động, nhưng một mức phụ cấp lương không được cao hơn mứclương chính của người được hưởng mức phụ cấp đó.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộitrả lời để quý Công ty được biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương;
- Lưu VP, Vụ TLTC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân