BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4314/TM-XNK
V/v tạm nhập tái xuất gỗ xẻ

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2004

Kính gửi: Công ty cổ phần Formach

Trả lời các công văn số 665/CV .CT/XNK ngày 05/08/2004 và số 677/CV .CT/XNK ngày 1/08/2004 của Công ty Cổ phần Formach về việc tạm nhập tái xuất gỗ xẻ từ Bangladesh, ấn Độ;

Căn cứ Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998 và Quyết định số 971/2004/QĐ-BTM ngày 14/07/2004 của Bộ trưởng Bộ thương mại;

Bộ thương mại đồng ý Công ty cổ phần Formach được tạm nhập và tái xuất 50.000 Cu. ft (tương đương 1.000 tấn) gỗ Teak xẻ (± 10%) theo các quy định sau đây:

- Chủng loại : Gỗ Teak xe Myanmar

- Nguồn gốc : Gỗ nhập khẩu từ Bangladesh, ấn Độ

- Cửa khẩu tạm nhập : Cảng TP. Hồ Chí Minh

- Cửa khẩu tái xuất : Cảng TP. Hồ Chí Minh

- Khách hàng bán : Công ty M/S Quality Timber Industtries LTD. Bangladesh

- Công ty Associate Export, ấn Độ

- Khách hàng mua: Iraq theo chương trình đổi dầu lấy lương thực Phase 11

Việc tạm nhập tái xuất thực hiện theo quy định hiện hành. Văn bản có hiệu lực đến 31/12/2004.

Bộ thương mại lưu ý Công ty sau khi thực hiên xong hợp đồng tạm nhập tái xuất gỗ nói trên cần tập trung nhập khẩu gỗ phục vụ việc sản xuất gỗ xuất khẩu, không nhập khẩu để tái xuất nữa./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu