BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số:. 4315/BGDĐT-GDTrH
V/v: Nội dung báo cáo tổng kết giáo dục trung học năm học 2007-2008

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đàotạo

Để chuẩn bị tổng kết năm học, BộGiáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các Sở GDĐT lập báo cáo tổng kết năm học2007-2008 theo các nội dung và mẫu văn bản báo cáo và các phụ lục gửi kèm côngvăn này.

Các Sở GDĐT cần chỉ đạo các trườngTHPT, phòng GDĐT tổ chức rút kinh nghiệm việc quán triệt các chủ trương, chínhsách của Đảng và Nhà nước, triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT để thựchiện nhiệm vụ năm học; thực hiện cuộc vận động “Hai không” do Bộ trưởng Bộ GDĐTphát động.

Báo cáo đầy đủ các số liệu về quy môphát triển các loại hình trường, lớp, học sinh; chỉ đạo thực hiện kế hoạch giáodục, biện pháp nâng cao chất lượng và kết quả giáo dục, hạn chế học sinh bỏhọc, giúp đỡ học sinh có học lực yếu, kém; thực hiện đánh giá chương trình,sách giáo khoa phổ thông;

Đối với công tác phổ cập giáo dục,cần báo cáo đầy đủ kết quả số đơn vị cấp huyện, cấp xã đã đạt chuẩn; công tácxây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, báo cáo số trường đạt chuẩn quốc gia.

Công tác thi,báo cáo về tổ chức, kết quả các kì thi tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10, học sinhgiỏi THCS, học sinh giỏi Quốc gia THPT, thi nghề phổ thông, xét tốt nghiệpTHCS, thi tốt nghiệp THPT. (Báo cáo số lượng học sinh tốt nghiệp của cấpTHCS, THPT)

Chỉ đạo công tác thi đua, kết quả,nề nếp công tác, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tăng cường kỉ luật,trật tự trong các hoạt động giáo dục.

(Yêu cầu số liệu trong phụ lục cácSở GDĐT phải điền đầy đủ, chính xác)

Nhận được công văn này, các Sở GDĐTtriển khai thực hiện và gửi báo cáo tổng kết về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáodục Trung học) để tổng hợp kết quả, đánh giá thi đua chậm nhất vào ngày15/6/2008.

Nơi nhận :
- Như trên;
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/cáo);
- Lưu VT, Vụ GDTrH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
Lê Quán Tần

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN