BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4335/LĐTBXH-TL
V/v Xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2004

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

Trả lời công văn số 5748/CV-TCCB ngày 04/11/2004 của Bộ Công nghiệp về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 13979 TC/TCDN ngày 29/11/2004, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với Công ty Vật tư và Thiết bị toàn bộ thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp.

2/ Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính kể từ ngày Bộ Công nghiệp ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Bộ Công nghiệp ra quyết định xếp hạng I đối với Công ty Vật tư và Thiết bị toàn bộ và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi./.

KT.. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng