BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4337/LĐTBXH-TL
V/v Chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2004

Kính gửi: Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam

Trả lời công văn số 2923/CV-LĐTL ngày 03/12/2004 của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Thoả thuận để Tổng công ty Dầu khí Việt Nam áp dụng phụ cấp độc hại, nguy hiểm mức 4, hệ số 0,4 so với mức lương tối thiểu chung đối với kỹ sư dung dịch khoan của Công ty liên doanh M-I Việt Nam trong những ngày làm việc trên các giàn khoan trên biển. Cách tính chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm theo quy định tại Thông tư số 23/LĐTBXH-TT ngày 7/7/1993 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

Đề nghị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam hướng dẫn thực hiện theo đúng thoả thuận nêu trên./.

KT.. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng