BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số: 4343/TCT-CS
V/v: khấu hao nhanh TSCĐ.

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2007

Kínhgửi: Công ty Thông tin di động.

Trả lời công văn số 3296/KTTKTC ngày14/8/2007 của Công ty Thông tin di động về khấu hao nhanh tài sản cố định, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 13Mục III Chế độ Quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèmtheo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhquy định:

''2 – Phưong pháp khấu hao đườngthẳng:

TSCĐ tham gia vào hoạt độngkinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng.

Các doanh nghiệp hoạt động có hiệuquả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phươngpháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. TSCĐ tham gia vào hoạt độngkinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đolường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải, dụng cụ quản lý; súcvật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phảiđảm bảo kinh doanh có lãi.

3. Doanh nghiệp phải đăng ký phươngpháp trích khấu hao TSCĐ mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quanthuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao...

4. Phương pháp khấu hao áp dụng chotừng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và đăng ký phải thực hiện nhất quán trongsuốt quá trình sử dụng TSCĐ đó ''.

Căn cứ các quy định trên, các vướng mắccủa Công ty Thông tin di động về khấu hao nhanh tài sản cố định được giải đápnhư sau:

- Trường hợp Công ty hoạt động có hiệuquả kinh tế cao thì được trích khấuhao nhanh đối với những TSCĐ theoquy định đã đăng ký trích khấu hao theophương pháp đường thẳng, bao gồmTSCĐ đã đưa vào sử dụng và TSCĐ mới tăngtrong năm tài chính, nhưng phảiđảm bảo kinh doanh có lãi.

- Nếu trong năm tài chính, Công ty kinh doanh không có lãithì Công ty không được trích khấu hao nhanh mà phải trích khấu hao TSCĐ theomức bình thường của phương pháp đường thẳng như đã đăng ký.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Thông tin di động biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương