BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4354 TCT/CƠ Sở
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2002

Kính gửi: Cục thuế TP.Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 7920/CT-NV ngày 7/10/20002 của Cục thuế TP.Hồ Chí Minh về chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2.35, mục II, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì cho thuê cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các cơ sở được nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất để đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật để cho thuê trong khu công nghiệp áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Như vậy, Công ty Tanimex là chủ dự án đầu tư khu công nghiệp Tân Bình cho thuê cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp áp dụng thuế suất thuế GTGT như sau:

- Cho thuế đất đã xây dựng cơ sở hạ tầng thuế suất thuế GTGT 5%.

- Bảo dưỡng cơ sở hạ tầng gắn liền với đầu tư cơ sở hạ tầng để cho thuế áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% theo hoạt động cho thuê cơ sở hạ tầng.

- Phí sử dụng tiện ích công cộng (ví dụ: bảo vệ, phòng cháy chữa chát, vệ sinh, y tế, câu lạc bộ ...) áp dụng thuế suất thuế GTGT theo hoạt động cho thuê cơ sở hạ tầng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh được biết./.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc