BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4363/LĐTBXH
V/v Phụ cấp chức vụ đối với viên chức quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2002

Kính gửi: Tổng công ty Cao sư Việt Nam

Trả lời công văn số 2377/Công văn-LĐTL ngày 28/11/2002 của Tổng công ty Cao sư Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Phụ cấp chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp:

Theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong doanh nghiệp thì việc xếp lương như sau:

- Đối với viên chức quản lý doanh nghiệp (Giám đốc, Phó giám đốc và kế toán trưởng) xếp lương chức vụ theo hạng doanh nghiệp.

- Đối với viên chứ chuyên môn, nghiệp vụ thì xếp lương theo chuyên môn nghiệp vụ, nếu giữ các chức vụ (trưởng, phó phòng hoặc tương đương) thì được hưởng thêm phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hàng doanh nghiệp.

Đối với chức vụ quản lý doanh nghiệp khi đã hưởng lương chức vụ theo hạng doanh nghiệp, nếu kiêm nhiệm thêm chức vụ lãnh đạo khác thì không được hưởng thêm phụ cấp lãnh đạo doanh nghiệp.

2. Phụ cấp kiêm nhiệm:

Theo quy định chung hiên nay, Nhà nước không quy định chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, viên chức lãnh đạo giữ nhiều chức vụ lãnh đạo. Riêng các thành viên kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ với mức thống nhất 0.3 số với mức lương tối thiểu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đề nghị Tổng Công ty Cao su Việt Nam thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

TL BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân