CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 437/CP-CN
V/v NCKT dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2004

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Quốc phòng, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công nghiệp, Khoa học và công nghệ,
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,
- Cục Hàng hải Việt Nam,

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (tờ trình số 4337/GTVT-KHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2003 và số 5815/GTVT-KHĐT ngày 9 tháng 12 năm 2003) và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1193 BKH/KTĐN ngày 3 tháng 3 năm 2004) về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải (sử dụng vốn ODA Nhật Bản), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt chủ trương đầu tư và quy mô đầu tư Dự án Phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải (sử dụng vốn ODA Nhật Bản) - giai đoạn đến năm 2010 nêu tại tờ trình số 4337/GTVT-KHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2003 và số 5815/GTVT-KHĐT ngày 9 tháng 12 năm 2003 của Bộ Giao thông Vận tải.

2. Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1193BKH/KTĐN ngày 3 tháng 3 năm 2004 và ý kiến của các Bộ, ngành liên quan bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, trong đó lưu ý: chuẩn xác về Tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn; hoàn chỉnh các yếu tố kỹ thuật, về sử dụng đất đai, phương án khai thác và hiệu quả đầu tư..., trên cơ sở đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo quyết định đầu tư dự án, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định hiện hành về quản lý các dự án sử dụng vốn ODA.

3. Giao Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét, thống nhất các vấn đề liên quan đến dự án: luồng lạch, tác động môi trường, nghiên cứu đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông trong khu vực một cách đồng bộ, phù hợp quy hoạch cảng và quy hoạch xây dựng chi tiết của các địa phương trong khu vực, bảo đảm hiệu quả lâu dài của cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng