BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******

Số: 4394/TCT-CS
V/v: thuế TNDN đối với hoạt động cho thuê nhà xưởng.

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2007

Kínhgửi: Công ty TNHH Nidec Tosok Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3983/VPCP-KTTH ngày 18/7/2007 của Văn phòng Chính phủ gửi kèm bản chụp thư củaChủ tịch nước về việc thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động chothuê nhà xưởng của Công ty TNHH Nidec Tosok Việt Nam. Về vấn đề này, sau khibáo cáo và nhận được ý kiến của Thủ trướng Chính phủ tại công văn số 5677/VPCP-KTTH ngày 08/10/2007 của Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Cơ quan thuế khi thực hiện kiểm trathuế tại Công ty TNHH Nidec Tosok Việt Nam các năm từ năm 2000 đến 2004 xácđịnh Công ty đã kê khai khoản thu nhập từ hoạt động cho thuê văn phòng, nhàxưởng vào thu nhập khác để tính thuế TNDN phải nộp. Do hoạt động cho thuê nhàxưởng không được quy định tại Giấy phép đầu tư nên cơ quan thuế đã xác định thunhập từ hoạt động này không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Giấyphép đầu tư và đã thực hiện truy thu thuế TNDN đối với hoạt động này.

Theo hồ sơ gửi kèm theo thư gửi Chủtịch nước ngày 25/5/2007, Công ty kiến nghị thu nhập từ hoạt động cho thuê nhàxưởng được coi là hoạt động phụ thay vì là hoạt động kinh doanh ngoài giấy phépđể được áp dụng ưu đãi thuế TNDN như đối với hoạt động kinh doanh chính mà Côngty được áp dụng (thuế suất thuế TNDN 10%, miễn 8 năm kể từ khi kinh doanh cólãi, giảm 50% trong 4 năm tiếp theo).

Căn cứ theo quy định tại Luật thuếTNDN, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN (Nghịđịnh số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998, Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003và Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 6/8/2004) thì các ưu đãi miễn giảm thuếTNDN và thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài phải được ghi cụ thể tại Giấy phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấpcho doanh nghiệp (đây là cam kết của Chính phủ Việt Nam với nhà đầu tư). Trongtrường hợp có sự thay đổi về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệpcó vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy phép đầu tư thì doanh nghiệp có vốnđầu tư nước ngoài tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN ghi trong giấyphép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp. Trường hợp các mức ưu đãi vềthuế TNDN ghi trong giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơnmức ưu đãi về thuế TNDN theo quy định của Nhà nước thì cơ sở kinh doanh tiếp tục được hưởng các mức ưu đãi về thuế TNDN theo quy định của pháp luậtcho thời gian ưu đãi còn lại.

Như vậy, trường hợp của Công tyTNHH Nidec Tosok Việt Nam, có hoạt động cho thuê nhà xưởng chưa được quy địnhtại giấy phép đầu tư thì thu nhập từ hoạt động này không được hưởng ưu đãi vềthuế suất cũng như ưu đãi miễn thuế, giảm thuế TNDN.

Đối với thu nhập từ hoạt động chothuê nhà xưởng của Công ty TNHH Nidec Tosok Việt Nam phát sinh từ thời điểmđược cấp Giấy phép đầu tư điều chỉnh số 134/GPĐC6 -KCX-HCM ngày 23/5/2006 do Banquản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cấp sẽ được ápdụng các ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN vàNghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về việc sửađổi, bổ sung Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 quy định chitiết thi hành Luật thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyTNHH Nidec Tosok Việt Nam được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST
- Cục thuế TP HCM;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương