BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 4401/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với hoạt động phát sóng, phát thanh truyền hình theo chương trình

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 2606/CT-TTHT ngày 3/7/2008của Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà về khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hoạt độngphát sóng phát thanh truyền hình theo chương trình, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Trường hợp Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hoàlà đơn vị sự nghiệp công lập đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất chươngtrình và phát sóng truyền hình từ nguồn kinh phí NSNN theo cơ chế khoán chi thìthuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư thực hiện theo quy định sau:

Điểm 1.12 mục II phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTCngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn hàng hoá, dịch vụ sau đây không thuộcdiện chịu thuế GTGT: "Phát sóng truyền thanh, truyền hình theo chươngtrình, bằng nguồn tiền ngân sách nhà nước (NSNN) cấp".

Điểm 2 mục II phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTCnêu trên hướng dẫn: "Cơ sở kinh doanh không được khấu trừ và hoàn thuếGTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá,dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nêu tại mục II này mà phải tínhvào nguyên giá TSCĐ, giá trị nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, hoạt động phát sóngtruyền thanh truyền hình theo chương trình không thuộc diện chịu thuế GTGT, ĐàiPhát thanh Truyền hình không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của hànghoá, dịch vụ mua vào để phục vụ hoạt động phát sóng truyền thanh truyền hìnhtheo chương trình.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh KhánhHoà được biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương