BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4402/TM-ĐT
V/v: Chứng nhận chất lượng xe máy lắp ráp trong nước

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2002

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Trả lời văn bản số 3853/BGTVT ngày 16/10/2002 của Bộ Giao thông vận tải về việc chứng nhận chất lượng xe máy lắp ráp.

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1- Đối với vấn đề thứ nhất:

Việc các doanh nghiệp tự tổ chức sản xuất hoặc mua trong nước những chi tiết, thay vì nhập khẩu, theo đăng ký đã được Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính phê duyệt là điều đáng khuyến khích nhằm thực hiện chủ trương nội địa hóa, tiến tới xây dựng ngành công nghiệp xe máy ở Việt Nam.

2- Đối với vấn đề thứ 2:

Các doanh nghiệp đã nhập khẩu cụm chi tiết, bộ phận dùng để lắp ráp xe hai bánh gắn máy dưới dạng nhập khẩu phụ tùng và chịu thuế nhập khẩu quy định cho nhập khẩu phụ tùng trước khi được phân bổ chi tiêu nhập khẩu bộ linh kiện lắp ráp xe hai bánh gắn máy năm 2002, là không sai phạm vì tại Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về Quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001 - 2005 cho phép được nhập khẩu phụ tùng mới 100%.

Nếu những chi tiết, linh kiện nhập khẩu này nằm trong danh mục bộ linh kiện được phép nhập khẩu theo quy định của Bộ Tài chính thì cũng được dùng để lắp ráp xe hai bánh gắn máy và trừ vào chỉ tiêu được phân bổ cho doanh nghiệp năm 2002.

Vì vậy, Bộ Thương mại đồng ý với ý kiến của Bộ Giao thông vận tải cho đăng kiểm xe hai bánh gắn máy của những trường hợp nêu trên khi đã bảo đảm chất lượng, an toán giao thông.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu