VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4402/VPCP-QHQT
V/v Công ty Than Mạo Khê tiếp nhận viện trợ

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính(công văn số 7612/BTC-TCĐN ngày 01 tháng 7 năm 2008) về việc Công ty Than MạoKhê thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tiếp nhận viện trợ,Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Công ty Than MạoKhê thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tiếp nhận 02 lô hànggồm: 01 máy xúc đổ bên đồng bộ Model L513, mới 100% và 01 máy khoan hai choòng đồngbộ - Furukawa, Model JCH2 - 90M mới 100% do Trung tâm năng lượng Nhật Bản(JCOAL) viện trợ từ nguồn hỗ trợ của Cơ quan phát triển kỹ thuật công nghệ vànăng lượng mới (NEDO) Nhật Bản viện trợ.

2. Bộ Công Thương chỉ đạo đơn vịtiếp nhận quản lý và sử dụng lô hàng viện trợ trên theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN;
- Công ty Than Mạo Khê;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: KTN, KTTH, TH;
- TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc