THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 441/TTg-DK
V/v Hợp đồng chia sản phẩm Lô dầu khí 15-1/05

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầukhí Việt Nam tại các công văn số 606/DKVN-HĐQT ngày 30/1/2007; ý kiến thẩm địnhcủa Bộ Kế hoạch và Đầu tưtại công văn số 2023/BKH-GSĐTngày 28/3/2007 về Hợp đồng chia sản phẩm Lô dầu khí 15-1/05, Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý phêchuẩn Hợp đồng chia sản phẩm Lô dầu khí 15-1/05 giữa Công ty Thăm dò - Khaithác Dầu khí và Công ty SK (Hàn Quốc).

- Giao Bộ Kếhoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư Hợp đồng chia sản phẩm Lô dầu khí15-1/05 cho tổ hợp Công ty Thăm dò - Khai thác Dầu khí và Công ty SK theo quyđịnh của Luật Dầu khí.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: TC, CN, TM, QP, TNMT, TP và NHNN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Vụ TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, DK (4b), Nh(21)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Sinh Hùng