BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 4416/LĐTBXH-LĐTL
V/v mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Trả lời công văn số 614/BQL-LĐ ngày 11 tháng 11năm 2008 của quí Ban về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội có ý kiến như sau:

Ngày 10/10/2008, Chính phủ đã ban hành Nghịđịnh số 110/2008/NĐ-CP và Nghị định số 111/2008/NĐ-CP quy định mức lương tốithiểu theo 4 vùng áp dụng đối với người lao động làm việc trong các loại hìnhdoanh nghiệp từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Việc phân chia theo 4 vùng để quyđịnh mức lương tối thiểu nêu trên dựa trên cơ sở 4 nhóm yếu tố liên quan trựctiếp đến vấn đề lao động, tiền công của từng vùng, gồm: Yếu tố kinh tế (mứctăng trưởng GDP, năng suất lao động xã hội và chỉ số giá tiêu dùng); Yếu tố xãhội (tỉ lệ hộ nghèo, mức chi tiêu dân cư bình quân), Mức độ phát triển của thịtrường lao động (tỷ lệ lao động làm công ăn lương, mặt bằng tiền công trên thịtrường, qui mô doanh nghiệp) và chính sách ưu đãi của Nhà nước theo 8 vùng kinhtế, vùng kinh tế trọng điểm, vùng ưu đãi đầu tư.

Trên cơ sở rà soát các yếu tố thực tế tại địaphương, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có công văn số 5554/UBDN-VX ngày24/9/2008 đề nghị việc phân chia các vùng thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng,trong đó đề nghị huyện Thủy Nguyên và huyện An Dương thành phố Hải Phòng thuộcvùng 2 (mức lương tối thiểu vùng 2 đối với doanh nghiệp trong nước là 740.000đồng/tháng, đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 1.080.000đồng/tháng). Căn cứ đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội đã tổng hợp, cân đối chung và trình Chính phủ banhành các Nghị định nêu trên. Trong năm 2009, Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương tiếp tục trao đổi,điều chỉnh việc phân vùng cho phù hợp.

Đề nghị Ban quản lý khu Kinh tế Hải Phòng hướngdẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân