BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4419/BLĐTBXH-TCDN
V/v hướng dẫn các cơ sở đào tạo nghề xác nhận cho học sinh, sinh viên vay vốn

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các cơ sở đào tạo nghề

Để tạo điều kiện thuận lợi cho họcsinh, sinh viên học nghề có hoàn cảnh khó khăn vay vốn tín dụng theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện chỉ đạo củaPhó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 239/TB-VPCP ngày15/11/2007 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướngdẫn như sau:

1. Về việc xác nhận cho học sinh,sinh viên học nghề trong các cơ sở đào tạo nghề theo quy định tại khoản 2,khoản 3, Điều 4 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

a. Cơ sở đào tạo nghề có tráchnhiệm xác nhận cho học sinh, sinh viên học nghề có nhu cầu vay vốn theo nộidung và mẫu hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách Xã hội mà không đặt thêm thủ tụcgì khác, không yêu cầu học sinh, sinh viên phải về địa phương xác nhận trước vềgia cảnh.

b. Thẩm quyền xác nhận

- Đối với trường cao đẳng nghề,trung cấp nghề và trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp có dạynghề. Hiệu trưởng có thể ủy quyền cho trưởng phòng công tác học sinh, sinh viênhoặc trưởng phòng đào tạo xác nhận;

- Đối với trung tâm dạy nghề vàtrung tâm giáo dục - đào tạo khác có dạy nghề: người có thẩm quyền xác nhận làGiám đốc trung tâm.

Các cơ sở tham gia liên kết đào tạonghề không trực tiếp cấp bằng, chứng chỉ nghề cho học sinh, sinh viên học nghềthì không có thẩm quyền xác nhận.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xãhội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cáccơ sở dạy nghề trên địa bàn triển khai thực hiện Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàngChính sách Xã hội cấp tỉnh và các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn để nắm thôngtin về tình hình cho học sinh, sinh viên học nghề vay vốn; báo cáo về Bộ (quaTổng cục dạy nghề) vào ngày 10 hàng tháng những kết quả đạt được (số lượng họcsinh, sinh viên được vay; số tiền đã vay), khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân vàđề xuất giải pháp tháo gỡ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTgCN Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ngân hàng Chính sách Xã hội (để phối hợp);
- Lưu: VP, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa