CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 442/CP-QHQT
V/v dự án “tuyến xe điện thí điểm thành phố Hà Nội” sử dụng vốn FASEP (Pháp)

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Giao thông Vận tải,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1518 BKH/KTĐN, ngày 18 tháng 3 năm 2004) về dự án “Tuyến xe điện thí điểm thành phố Hà Nội” sử dụng vốn FASEP của Pháp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật trị giá 900.000 USD của Quỹ FASEP (Cộng hoà Pháp) để lập nghiên cứu tiền khả thi “Tuyến xe thí điểm Thành phố Hà Nội” (đoạn từ Quốc lộ 3 vào trung tâm Thành phố) và chọn một công ty tư vấn Pháp có đủ năng lực để lập nghiên cứu tuyến xe điện thí điểm nói trên đồng thời làm rõ khả năng các nguồn vốn đầu tư (trong nước và nước ngoài) của dự án theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại công văn số 971/CP-QHQT ngày 21 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ.

- Trong quá trình thực hiện, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành liên quan để lập phương án đầu tư phù hợp, hiệu quả; thực hiện việc trình phê duyệt theo quy định hiện hành.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng