BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 442/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 190/QHTP-NV ngày 18/01/2008 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc ghitại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 26/12/2007 Tổng cục Hảiquan đã có công văn số 7178/TCHQ-GSQL hướng dẫn về việc thực hiện thủ tụchải quan đối với bưu kiện, bưu phẩm, hàng hóa chuyển cửa khẩu từ Chicục Hải quan cửa khẩu Bưu kiện Quốc tế đến các Khu chế xuất. Trong khi chờsửa đổi, bổ sung Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tàichính, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện đúngtheo nội dung công văn số 7178/TCHQ-GSQL ngày 26/12/2007 dẫn trên.

Tổng cục Hải quan trả lờiđể Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc