BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 4428/BHXH-KHTC
V/v: Mua bảo hiểm xe ô tô

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

Kính gởi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam,
- Đại diện BHXHVN tại TP Hồ Chí Minh.

Năm 2006 và 2007, Bảo hiểm xãhội Việt Nam giao cho Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện mua bảo hiểmxe ô tô của toàn ngành, thông qua ký hợp đồng với Tổng Công ty Bảo hiểm ViệtNam.

Từ năm 2008 trở đi, Bảo hiểm xãhội Việt Nam giao cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Vănphòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại thànhphố Hồ Chí Minh trực tiếp mua bảo hiểm xe ô tô do đơn vị đang quản lý, sử dụng.Các đơn vị liên hệ với cơ quan bảo hiểm trên địa bàn để mua bảo hiểm xe ô tôtheo đúng quy định. Riêng Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam mua bảo hiểm xe ôtô bổ sung cho những xe ô tô do các đơn vị thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội ViệtNam trên địa bàn thành phố Hà Nội đang quản lý, sử dụng. Phí mua bảo hiểm xe ôtô quyết toán vào chi quản lý bộ máy hàng năm theo quy định hiện hành.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thôngbáo để các đơn vị biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KHTC ( 2b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Ban