BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 443/BXD-HĐXD
V/v: Trả lời về việc điều chỉnh thiết kế công trình xây dựng.

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2008

Kínhgửi: Công ty cổ phần TNHH Pouyuen Việt Nam.

Công ty cổ phần TNHH Pouyuen ViệtNam có tờ trình số 10/PY-VN ngày 14/10/2008 đề nghị Bộ Xây dựng chấp thuận điềuchỉnh thiết kế công trình thuộc dự án nhà máy giầy thể thao Pouyuen Việt Namtại quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh do Công ty là chủ đầu tư. Sau khi nghiên cứu,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nhà máy giầy thể thao Pouyuen Việt Nam là dự án có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài đã được Bộ Kế hoạch &Đầu tư cấp Giấy phép số 1497/GP ngày 12/02/1996, giấy phép đầu tư điều chỉnh số 1497/GP -ĐC ngày 03/10/2003. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã đượcKiến trúc sư trưởng TP Hồ Chí Minh (nay là Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ ChíMinh) phê duyệt tại Quyết định số 2057/KTST-QH ngày 04/02/1997). Trước đây, cáccông trình chủ yếu thuộc dự án đã được Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế (các vănbản số 151/BXD-GĐ ngày 20/02/1997, số 335/BXD-GĐ ngày 29/3/1997, số 1626/BXD-VPTĐ ngày 04/12/1997...) trong đó các khối nhà N1-2-3-4-5 có quy mô 5tầng, các khối nhà Y3-4 có quy mô 5 tầng, các khối nhà A1-2, B1-2, C1-2, D1-2có quy mô 3 tầng. Các khối nhà có kết cấu chịu lực chính là hệ khung thép tiềnchế hoặc khung BTCT, sàn BTCT đổ tại chỗ, móng cọc BTCT đúc sẵn tiết diện300mmx300mm... đã được thi công và nghiệm thu đưa vào sử dụng. Để tiếp tụctriển khai thực hiện dự án, chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh thiết kế nâng thêm 01tầng cho các khối nhà trên. Việc điều chỉnh thiết kế phù hợp với điều chỉnh quyhoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được Sở QHKT TP Hồ Chí Minh chấp thuậntại văn bản số 2432/KQTĐ-SQHKT ngày 09/7/2008 (kèm theo bản vẽ có xác nhận củaSở QHKT TP Hồ Chí Minh); không làm thay đổi giải pháp thiết kế đã được thẩmđịnh.

Do việc điều chỉnh thiết kế phù hợpvới điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được Sở QHKT TP HCMchấp thuận; không làm thay đổi giải pháp thiết kế đã được thẩm định, nên theo Khoản2, Điều 17 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ thì việcđiều chỉnh thiết kế do chủ đầu tư quyết định. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chứcthẩm định, phê duyệt thiết kế điều chỉnh theo đúng quy định; đảm bảo an toàncho công trình và các công trình lân cận.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựngvề việc điều chỉnh thiết kế công trình thuộc dự án nhà máy giầy thể thaoPouyuen Việt Nam. Chủ đầu tư căn cứ ý kiến trên để triển khai các công việc phùhợp với quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- TT Nguyễn Văn Liên (để b/c);
- Sở XD TP HCM;
- Sở QHKT TP HCM;
- Lưu: VP, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XD
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Vĩnh Thắng