THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 443/TTg-CN
V/v tách phần giải phóng mặt bằng của các dự án công ích trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thành dự án độc lập

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2007

Kính gửi:Ủy ban nhân dân thànhphố Hồ Chí Minh

Xét đề nghị của Ủy ban nhândân thành phố Hồ Chí Minh (các văn bản số 9812/UBND-DA ngày 29/12/2006 và số 1782/UBND-DA ngày 28/3/2007), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1008/BKH-KTĐP &LT ngày 12/2/2007), Tài chính (văn bản số 3497/BTC-ĐT ngày14/3/2007) về việctách phần giải phóng mặt bằng của cácdự án công ích trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thành dự án độc lập, Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Về nguyên tắc,chấp thuận đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại các văn bảnnêu trên.

- Giao Ủy ban nhândân thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm toàn diện đối với quá trình triểnkhai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: NN, ĐP, KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3b), 18

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Sinh Hùng