BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------

Số: 4461/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 3490/CT-TTHT ngày 29/10/2008của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm cửathông gió cho hệ thống máy lạnh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danhmục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTCngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính thì máy điều hoà nhiệt độ và các bộ phận của nóthuộc nhóm 8415, áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%; Riêng điều hoà nhiệt độ côngsuất từ 90.000 BTU trở xuống và bộ phận kèm theo thuộc nhóm 8415 áp dụng thuế suấtthuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Naiđược biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương