BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4462/TCT-CS V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 672/CT-KTNB ngày28/5/2008 của Cục thuế tỉnh Cà Mau về việc có xử lý truy thu thuế GTGT đối vớiHợp tác xã chế biến gia súc Cà Mau không, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3.27 mục II, phần B Thôngtư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGTquy định: "Các loại hàng hoá, dịch vụ khác không quy định tại mục II, phầnA và mục II, phần B Thông tư này ", áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Căn cứ hướng dẫn trên, đề nghị Cụcthuế kiểm tra cụ thể để xử lý theo hướng các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho giếtmổ gia súc như cung cấp điện, nước, công nhân làm vệ sinh, chỗ nhốt lợn, mổlợn...của Hợp tác xã chế biến gia súc Cà Mau cho các cơ sở kinh doanh khác tựthuê mướn nhân công để thực hiện giết mổ gia súc thì áp dụng thuế suất thuếGTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếđược biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương