BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4473/TCT-CS
V/v kê khai, nộp thuế của hộ gia đình làm dịch vụ đại lý

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Nam

Trả lời công văn số 1225/CT-THNVDT ngày 01/09/2008 của Cụcthuế tỉnh Hà Nam về việc kê khai, nộp thuế của hộ gia đình, cá nhân làm dịch vụđại lý; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 8.1, mục II, phần B và điểm 7, mục III, phần BThông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Quản lý thuế quy định:

"8.1 Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đạilý:

- Người nộp thuế là đại lý bán lẻ của dịch vụ bưu điện, xổsố, máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ hoặc bán bảo hiểm theo đúng giá quy địnhcủa bên giao đại lý hưởng hoa hồng thì không phải khai thuế giá trị gia tăngđối với doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng đạilý được hưởng "

"7. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp khấu trừ từ tiềnhoa hồng đại lý:

7.1 Người nộp thuế giao cho hộ gia đình, cá nhân làm dịch vụđại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng có trách nhiệm khấu trừ số thuế thu nhậpdoanh nghiệp tính bằng 5% trên tiền hoa hồng trả cho đại lý (bao gồm cả cáckhoản chi hỗ trợ mà đại lý được hưởng theo hợp đồng ký với người nộp thuế).

7.2 Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp khấu trừ từ tiềnhoa hồng đại lý là Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp khấu trừ từ tiền hoa hồngđại lý theo mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này."

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhânlàm dịch vụ đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng cho Công ty viễn thông quân độivề phát triển thuê bao điện thoại di động trả trước, trả sau; bán thẻ cào dịchvụ; phát triển thuê bao ADSL... thì Công ty viễn thông quân đội có trách nhiệmkhấu trừ thuế TNDN tính bằng 5% trên hoa hồng trả đại lý (bao gồm cả các khoảnchi hỗ trợ mà đại lý được hưởng theo hợp đồng ký với người nộp thuế). Đồngthời, căn cứ vào hợp đồng đại lý bán đúng giá, Công ty lập tờ khai theo mẫu số05/TNDN để làm hồ sơ khai thuế TNDN. Hộ gia đình, cá nhân làm dịch vụ đại lýbán đúng giá hưởng hoa hồng không phải xuất hoá đơn lại cho công ty khi nhận sốtiền hoa hồng được hưởng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương