BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 4474/TCT-CS
V/v chính sách miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 2071/CT-TT &HT ngày25/8/2008 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp hỏi về chính sách miễn, giảm thuế thunhập doanh nghiệp, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1) Về ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanhmới thành lập từ dự án đầu tư

- Khoản 8 Điều 3 Luật Đầu tư được Quốc hội thôngqua ngày 29/11/2005 quy định: "Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốntrung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trongkhoảng thời gian xác định".

- Điều 45 Luật Đầu tư nêu trên quy định: "Điều45. Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước

1. Đối với dự án đầu tư trong nước có quy môvốn đầu tư dưới mười lăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầutư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư.

2. Đối với dự án đầu tư trong nước có quy môvốn đầu tư từ mười lăm tỷ đồng Việt Nam đến dưới ba trăm tỷ đồng Việt Nam vàkhông thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư làm thủ tụcđăng ký đầu tư theo mẫu tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh.

- Khoản 55 Phụ lục B - Danh mục địa bàn ưu đãiđầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định:"Các Khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chínhphủ thuộc Địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

- Theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanhnghiệp số 09/2003/QH11 , Nghị định số 24/2007/NĐ-CP và Thông tư số 134/2007/TT-BTCthì điều kiện để được hưởng ưu đãi đối với đầu tư mới là ưu đãi đối với cơ sởkinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

- Theo các quy định nêu trên thì cơ sở kinhdoanh mới thành lập, doanh nghiệp mới thành lập trong Khu công nghiệp do Thủtướng Chính phủ quyết định đồng thời có dự án đầu tư thì được hưởng ưu đãi thuếTNDN tương ứng với các điều kiện doanh nghiệp đáp ứng. Dự án đầu tư và hồ sơchứng nhận để xác định là một dự án đầu tư được xác định theo quy định tại LuậtĐầu tư nêu trên.

2) Về ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanhdi chuyển đến địa bàn khuyến khích đầu tư.

Khoản 2 Điều 17 Luật thuế thu nhập doanh nghiệpsố 09/2003/QH11 quy định: ".....Cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm theoquy hoạch, cơ sở kinh doanh di chuyển đến địa bàn khuyến khích đầu tư được miễnthuế tối đa là bốn năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuếphải nộp tối đa là chín năm tiếp theo.

Chính phủ quy định cụ thể ngành nghề, lĩnh vực,địa bàn được khuyến khích đầu tư; mức thuế suất và thời gian áp dụng đối vớitừng ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn được khuyến khích đầu tư; mức và thời gianmiễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này".

Căn cứ quy định nêu trên, cơ sở kinh doanh (baogồm cả cơ sở kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu,dịch vụ) di chuyển đến địa bàn khuyến khích đầu tư thì được hưởng ưu đãi thuếTNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương