BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 4482/LĐTBXH-TL
V/v: xếp hạng công ty nhà nước

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trả lời công văn số 3009/BTNMT-TCCBngày 09 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ghi tại tríchyếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 15548/BTC-TCDN ngày 16tháng 11 năm 2007, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/08/2005 của Liên Bộ Lao động – Thương binh vàXã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyêntrách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giámđốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước; báo cáo quyết toán tài chính năm 2005,năm 2006 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2007 thì Nhà Xuất bản Bản đồ,Công ty Đo đạc ảnh địa hình và Công ty Đo đạc địa chính và Công trình đủ điều kiệnxếp doanh nghiệp hạng I.

2. Tiền lương và phụ cấp chức vụlãnh đạo đối với viên chức quản lý Nhà Xuất bản Bản đồ, Công ty Đo đạc ảnh địahình và Công ty Đo đạc địa chính và Công trình được thực hiện theo quy định vàhướng dẫn tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/08/2005 của Liên BộLao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính kể từ ngày Bộ Tài nguyên và Môitrường ra quyết định xếp hạng I đối với các đơn vị nêu trên.

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trườngra quyết định xếp hạng đối với Nhà Xuất bản Bản đồ, Công ty Đo đạc ảnh địa hìnhvà Công ty Đo đạc địa chính và Công trình và gửi văn bản về Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VP, Vụ TLTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân