BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 4490/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với các hợp đồng NCKH sử dụng NSNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cụcthuế đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT đối với các hợp đồng nghiên cứu khoa học sửdụng NSNN.

Để việc thực hiện được thống nhất, Tổng cụcThuế hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại điểm 17, mục II, phần A; điểm2.16, mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tàichính và tại điểm 2.17, mục II phần A; điểm 2.16, mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT thì:

- Hoạt động điều tra cơ bản của Nhà nước doNgân sách nhà nước cấp phát kinh phí để thực hiện, bao gồm điều tra, thăm dòđịa chất khoáng sản; tài nguyên nước, đo đạc, lập bản đồ, khí tượng thuỷ văn,môi trường thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Hợp đồng nghiên cứu khoa học kỹ thuật (trừ cáchoạt động điều tra cơ bản nêu trên) không phân biệt nguồn kinh phí thực hiện ápdụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Trước ngày ban hành công văn này, trường hợpcác hợp đồng nghiên cứu khoa học được thực hiện bằng nguồn kinh phí Ngân sáchnhà nước, đã nghiệm thu hoàn thành, hai bên đã thực hiện quyết toán và đã kêkhai thuế GTGT thì không đặt vấn đề xử lý lại.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương