BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 4492/TCT-CS
V/v mẫu tờ khai lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Trả lời công văn số 2062/CT-HCQTTVAC ngày12/11/2008 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về việc sử dụng mẫu tờ khai lệ phí trướcbạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế ghi nhận ý kiến của Cục Thuế đểnghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét khi ban hành Thông tư sửa đổi, bổsung Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Để tránh lãng phí và không ảnh hưởng đến côngtác quản lý thu lệ phí trước bạ, đồng ý với đề nghị của Cục Thuế: tiếp tục sửdụng hết số lượng Tờ khai lệ phí trước bạ đã in theo mẫu số 01a- 05/LPTB banhành kèm theo Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướngdẫn các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương