BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 4497/TCT-CS
V/v truy thu thuế GTGT, TNDN tại Chi cục thuế TP Mỹ Tho

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tiền Giang

Trả lời công văn số 661/CT-KTT2 ngày24/7/2008 của Cục thuế tỉnh Tiền Giang hỏi về việc truy thu thuế GTGT, thuếTNDN đối với hai doanh nghiệp có hành vi kinh doanh bỏ ngoài sổ sách kế toáncủa Chi cục Thuế thành phố Mỹ Tho, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Công văn 962 TCT/NV6 ngày12/2/1999 của Tổng cục đã hết hiệu lực thi hành vì công văn căn cứ các hướngdẫn tại Thông tư số 88/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998; Thông tư số 99/1998/TT-BTC Tạithời điểm năm 2004, 2005, 2006 việc truy thu hoặc ấn định thuế GTGT, thuế TNDNphải căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ năm 2004 đến 2006(Thông tư số 120/2003/TT-BTC ; Thông tư 128/2003/TT-BTC ).

2. Theo công văn của Cục thuế thìCông ty TNHH Thuận Hưng và DNTN ánh Linh có hành vi vi phạm bán hàng không lậphóa đơn trong các năm 2004, 2005, 2006. Như vậy việc xử lý như sau:

2.1 Về thuế GTGT:

Điểm 1.1 Mục III Phần B Thông tư số120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: "Đối tượng ápdụng là các đơn vị, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanhnghiệp Nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, doanh nghiệp có vốn đầu tưnước ngoài và các đơn vị tổ chức kinh doanh khác, trừ các đối tượng áp dụngtính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT nói tại Điểm 2, Mục này.

a/ Thuế GTGT đầu ra bằng (=) giátính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân với (x) thuế suất thuếGTGT của hàng hóa, dịch vụ đó.

Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượngtính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính vàthu thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra. Khi lập hoá đơn bán hàng hóa, dịchvụ, cơ sở kinh doanh phải ghi rõ giá bán chưa có thuế, thuế GTGT và tổng sốtiền người mua phải thanh toán. Trường hợp hoá đơn chỉ ghi giá thanh toán, khôngghi giá chưa có thuế và thuế GTGT thì thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ bán raphải tính trên giá thanh toán ghi trên hoá đơn, chứng từ...."

Theo các quy định trên:

Trường hợp Công ty TNHH Thuận Hưng,DNTN Kim Linh (là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) trong cácnăm từ 2004 đến 2006 có hành vi bán hàng không lập hóa đơn bị cơ quan thuế hoặccơ quan công an phát hiện thì đây là hành vi trốn thuế và Công ty Thuận Hưng,DNTN ánh Linh bị truy thu thuế GTGT, phạt về hành vi trốn thuế.

Số thuế GTGT truy thu được xác định bằng(=) Số thuế GTGT đầu ra khi bán hàng hóa bằng (=) Doanh thu không lập hóa đơnnhân (x) Thuế suất thuế GTGT.

2.2. Về thuế TNDN:

- Trường hợp cơ quan thuế kiểm tracó tài liệu chứng minh Công ty TNHH Thuận Hưng, DNTN Kim Linh đã kê khai chiphí của số hàng hóa bán chưa xuất hóa đơn khi xác định thu nhập chịu thuế trongkỳ tính thuế hoặc 2 doanh nghiệp nêu trên không chứng minh được doanh nghiệp đãhạch toán chi phí hay chưa hạch toán chi phí thì khi bị phát hiện doanh số khôngxuất hóa đơn, toàn bộ doanh thu không xuất hóa đơn bị truy thu thuế TNDN đượctính bằng (=) Doanh số bán hàng không xuất hóa đơn nhân (x) thuế suất 28%.

- Trường hợp Công ty TNHH ThuậnHưng, DNTN Kim Linh chứng minh được doanh nghiệp chưa kê khai chi phí của sốhàng hóa bán chưa xuất hóa đơn khi xác định TNCT trong kỳ tính thuế thì có 2cách sau để xác định số thuế TNDN truy thu:

Cách 1:

Mục I Phần B Thông tư số128/2003/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN quy định:

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tínhthuế được xác định theo công thức sau:

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

=

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

-

Chi phí hợp lý trong kỳ tính thuế

+

Thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế

Theo quy định trên, việc xác địnhthu nhập chịu thuế đối với Công ty TNHH Thuận Hưng, DNTN ánh Linh như sau:

TNCT trong kỳ tính thuế

=

Doanh thu đã kê khai

+

Doanh thu không xuất hóa đơn bị phát hiện

-

Chi phí lợp lý đã kê khai

-

Chi phí của hàng hóa bán không xuất hóa đơn (căn cứ hóa đơn mua vào hoặc ấn định giá trị)

+

Thu nhập chịu thuế khác trong kỳ

Số thuế TNNN phải nộp = TNCT x Thuếsuất thuế TNDN.

Số thuế TNDN truy thu = Số thuế TNDNphải nộp - Số thuế TNDN đã kê khai, nộp.

Cách 2:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 5.1 Mục IIPhần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhậpdoanh nghiệp thì đối với doanh số bán hàng không xuất hóa đơn bị phát hiện, sốthuế TNDN truy thu có thể được tính theo công thức sau:

Thuế TNDN truy thu

=

Doanh thu không xuất hóa đơn bị phát hiện

x

Tỷ lệ (%) TNCT trên doanh thu

x

Thuế suất thuế TNDN

2.3. Điểm 2a Điều 11 Chương II Nghịđịnh 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ quy định: "Phạt tiền từ 2lần đến 3 lần số thuế trốn đối với một trong những hành vi sau:

a) Bán hàng hoá, cung ứng dịch vụkhông lập hoá đơn và không kê khai thuế đầy đủ;"

Theo đó ngoài việc truy thu thuếGTGT, thuế TNDN, Công ty TNHH Thuận Hưng, DNTN ánh Linh còn bị phạt về hành vitrốn thuế theo quy định trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếđược biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương