ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 4498/UBND-LĐCSXH
V/v: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-QH12 của Quốc hội

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- UBND các quận, huyện thành phố trực thuộc.

Thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-QH12 ngày 3/6/2008 của Ủyban Thường vụ Quốc hội về việc giải quyết hết số học viên tham gia Đề án quảnlý sau cai tại Trung tâm của Thành phố Hà Nội về địa phương (tái hòa nhập cộngđồng) trước ngày 31/12/2008. UBND Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo và giao cho SởLao động Thương binh & Xã hội có kế hoạch cụ thể chỉ đạo các Trung tâm saucai và các Phòng Lao động Thương binh Xã hội quận, huyện tham mưu cho UBND cùngcấp tổ chức tiếp nhận, bàn giao số học viên tham gia Đề án sau cai được tái hòanhập cộng đồng xong trước ngày 31/12/2008 đảm bảo đúng quy định của pháp luật,an toàn, nghiêm túc và trang trọng. Để số quản lý, giúp đỡ số người sau cainghiện nói chung và số người tham gia Đề án sau cai sau khi về cộng đồng xóa bỏmặc cảm, có việc làm ổn định, hạn chế không tái nghiện. UBND Thành phố yêu cầucác sở, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các quận, huyện, triển khai thực hiệnngay một số nhiệm vụ công tác sau:

1. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan thông tinBáo, Đài:

Chỉ đạo các đơn vị cơ sở trực thuộc phối hợp tổ chức tuyêntruyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền chiều sâu, trựctiếp về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người sau cai nghiệnnhất là tuyên truyền về Nghị quyết số 16/NQ-QH của Quốc hội khóa 12; Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống ma túy (có hiệu lực từ01/01/2009) nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, người nghiện, người sau cai,tạo sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân và tích cực tham gia.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố: Chỉ đạo hệ thống Ủy ban Mặt trận Tổquốc các cấp, phối hợp với các tổ chức đoàn thể thành viên, chính quyền cơ sởtriển khai thực hiện Kế hoạch của Liên tịch Thành phố về “Phát động nhân dântham gia vận động người nghiện cai nghiện, quản lý giúp đỡ người sau cai táihòa nhập cộng đồng”, gắn với vận động gia đình, cơ quan, tổ chức đoàn thể quận,huyện, xã, phường thị trấn tạo việc làm cho người sau cai nói chung và ngườitham gia Đề án sau cai tái hòa nhập cộng đồng.

3. UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc:

- Có kế hoạch cụ thể chỉ đạo các ngành, đoàn thể, Ban Chỉđạo các phường xã, thị trấn thực, triển khai thực hiện các nội dung sau:

+ Phân công cho các hội, đoàn thể, Đội hoạt động xã hội Tìnhnguyện, Đội Thanh niên tình nguyện và các đoàn thể tổ chức khác ở cơ sở phốihợp với gia đình quản lý, giúp đỡ người sau cai tham gia Đề án được tái hòanhập cộng đồng phòng, chống tái nghiện.

+ Quan tâm tạo điều kiện bố trí và tổ chức các điểm kinhdoanh dịch vụ tại địa bàn với các ngành nghề phù hợp để vận động người sau cainghiện vào làm việc, ưu tiên các trường hợp không có bằng nghề hoặc gia đình cókhó khăn hoặc không tự giải quyết được việc làm tại nhà.

+ Liên hệ với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đóng trên địabàn, tiếp nhận và bố trí việc làm cho người sau cai, tạo điều kiện và hướng dẫnthủ tục cho gia đình, người tham gia Đề án sau cai được vay vốn phát triển sảnxuất, kinh doanh ổn định đời sống.

+ Chỉ đạo các hội đoàn thể cơ sở phối hợp với Công an cùngcấp (lực lượng Cảnh sát khu vực, công an xã), tổ dân phố, thôn, xóm thườngxuyên thăm hỏi, vận động gia đình, người thân có trách nhiệm và hợp tác chặtchẽ với hội viên các đoàn thể địa phương quản lý, giúp đỡ người sau cai.

Vận động gia đình, người thân có điều kiện tự bố trí việclàm tại nhà cho người sau cai, người tham gia Đề án để có điều kiện quản lý,giúp đỡ, đồng thời tạo điều kiện cho người sau cai tham gia sinh hoạt tại cáccâu lạc bộ hoặc tham gia các hoạt động xã hội khác của địa phương phòng, chốngtái nghiện.

- Định kỳ đánh giá tỷ lệ tái nghiện, tình trạng giải quyếtviệc làm cho số người tham gia Đề án sau cai tái hòa nhập cộng đồng, so sánhvới số học viên sau cai nghiện không tham gia Đề án làm cơ sở đánh giá hiệu quảcủa Đề án.

Giao Sở Lao động – Thương binh & Xã hội có trách nhiệmđôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các đơn vị cơ sở,đồng thời tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện (từ phường, xã, thị trấn) lồngghép vào báo cáo định kỳ hàng tháng của ngành về công tác phòng, chống ma túy,tệ nạn xã hội, báo cáo Ban chỉ đạo Thành phố để tổng hợp báo UBND Thành phốtheo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBNDTP; (để báo cáo);
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- UBND các quận, huyện, TPTT;
- Chánh VPUBND TP;
- PVP Nguyễn Ngọc Sơn;
- LĐCSXH, TH, KT, NC;
- Lưu: VT, NqSơn (3b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Văn Bình