BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4506/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế thành phố HàNội

Trả lời công văn số 11894/CT-THNVDTngày 28/8/2008 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế giá trị gia tăng(GTGT) đối với Công ty TNHH Minh Phương (mã số thuế 0500141721), Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

1) Về chứng từ thanh toán qua ngânhàng:

a) Trường hợp trong quá trình thanhtoán doanh nghiệp nhập khẩu đã gửi cho Công ty giấy "Thông báo" vớinội dung uỷ quyền cho người thứ 3 tại nước ngoài trực tiếp thanh toán với Côngty:

- Căn cứ hướng dẫn tại tiết d.3 điểm1.2 Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật thuế GTGT (trong trường hợp Công ty TNHH Minh Phương có hồ sơ đềnghị hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu tại thời điểm thực hiện Thông tư số120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính);

- Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1 (d.3)Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (trong trường hợpCông ty TNHH Minh Phương có hồ sơ đề nghị hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu tạithời điểm thực hiện Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính);thì:

Trường hợp cơ sở xuất khẩu hàng hóa,dịch vụ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng nhưng phíanước ngoài uỷ quyền cho bên thứ ba là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiệnthanh toán thì việc thanh toán theo uỷ quyền phải được quy định trong hợp đồngxuất khẩu (hoặc phụ lục hợp đồng nếu có)

Trường hợp của Công ty TNHH MinhPhương, tại điều khoản thanh toán của các hợp đồng và phụ lục hợp đồng mua bánký với khách hàng nước ngoài (doanh nghiệp nhập khẩu) không quy định việc thanhtoán uỷ quyền cho bên thứ 3 thực hiện, nhưng trong quá trình thanh toán hànghoá xuất khẩu doanh nghiệp nhập khẩu đã gửi cho Công ty TNHH Minh Phương giấy"Thông báo" với nội dung uỷ quyền cho bên thứ 3 tại nước ngoài trựctiếp thanh toán với Công ty, "giấy báo Có" của ngân hàng bên xuấtkhẩu không thể hiện tên đơn vị chuyển tiền nhưng nội dung điện chuyển tiền cótên "bên thứ 3" được doanh nghiệp nhập khẩu thể hiện trong giấy"Thông báo", nếu cơ quan Hải quan đã xác nhận là hàng thực tế đã xuấtkhẩu trên tờ khai hải quan và bên thứ 3 đã thanh toán qua ngân hàng theo uỷquyền của bên mua. Giấy uỷ quyền này nếu bên bán chấp nhận như 1 phụ lục hay bổsung hợp đồng thì hồ sơ hàng hoá xuất khẩu này đủ điều kiện áp dụng thuế suất0% đối với hàng hoá đã xuất khẩu.

b) Trường hợp Doanh nghiệp nhập khẩuthanh toán tại Việt Nam bằng đồng Việt Nam từ tài khoản cá nhân (giám đốc đơnvị nhập khẩu) mở tại Việt Nam thông qua thông báo của doanh nghiệp nhập khẩu:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1 (d.3)Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính thìtrường hợp này chứng từ thanh toán của Công ty TNHH Minh Phương không được chấpnhận là chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

2. Xử lý số thuế GTGT đầu vào khôngđược khấu trừ/hoàn thuế:

Căn cứ quy định tại Khoản 1(d) Điều9 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ, thì: số thuế GTGTkhông được khấu trừ đầu vào Công ty TNHH Minh Phương được tính vào chi phí kinhdoanh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục ThuếThành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến