BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 4507/TCT-KK
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Nam Định
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) - Tập đoàn Nam Cường

Trả lời công văn số 3261/CT-KTT ngày 16/7/2008của Cục Thuế tỉnh Nam Định và công văn số 235/CV-NC ngày 10/6/2008 của Công tyTrách nhiệm hữu hạn (TNHH) - Tập đoàn Nam Cường về việc: từ năm 2007 trở vềtrước, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Nam Cường (nay là Công ty TNHH - Tậpđoàn Nam Cường) đã xuất hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) với thuế suất thuế GTGTlà 10% trên tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra bao gồm cả giá trị tiền sửdụng đất (là đối tượng không chịu thuế GTGT), và đã kê khai thuế GTGT đầu vàocủa dự án Khu đô thị mới (địa điểm dự án và doanh thu phát sinh 100% tại tỉnhHải Dương) tại cơ quan thuế tỉnh Nam Định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về việc viết hoá đơn GTGT, kê khai thuế GTGT:

Điểm 10, Mục I, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTCngày 12/12/2003 và Điểm 5.13, Mục IV, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: các cơ sở kinh doanh được nhà nước giaođất xây nhà, cơ sở hạ tầng kỹ thuật để bán thì phần giá trị tiền sử dụng đấttheo giá đất quy định khi giao đất kèm nhà hoặc cơ sở hạ tầng kỹ thuật khôngchịu thuế GTGT.

Theo hướng dẫn tại Điểm 1.2.a, Mục III, Phần BThông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên thì đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hoá,dịch vụ: "Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn cao hơn thuế suất đãđược quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai,nộp thuế GTGT theo thuế suất đã ghi trên hoá đơn...".

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Côngty TNHH Thương mại và Du lịch Nam Cường khi bán hàng hoá (nhà, đất phân lô) đãtính thuế GTGT theo thuế suất 10% đối với phần giá trị tiền sử dụng đất, kháchhàng đã trả toàn bộ số tiền phải thanh toán kể cả thuế GTGT, đồng thời Công tykhông phát hiện ra, không khai bổ sung hồ sơ khai thuế (theo hướng dẫn tại Điểm5.1, Mục I, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính),thì Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Nam Cường phải nộp đủ thuế GTGT theo sốthuế GTGT đã tính và đã kê khai.

2/ Về việc Công ty TNHH Thương mại và Du lịchNam Cường đã kê khai với Cục Thuế tỉnh Nam Định phần thuế GTGT (đầu vào) củacác hoá đơn mua hàng hoá, vật tư, nguyên liệu cho dự án có địa điểm thực hiệntại tỉnh Hải Dương:

Đối với các dự án đầu tư tại tỉnh Hải Dương,mặc dù Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Nam Cường là chủ đầu tư hoặc là nhàthầu chính, nhưng thực tế Công ty đã giao trách nhiệm cho Chi nhánh Công tyTNHH Thương mại và Du lịch Nam Cường tại tỉnh Hải Dương hạch toán đầy đủ doanhthu và chi phí của từng dự án tại tỉnh Hải Dương và kê khai, nộp thuế trực tiếpvới Cục Thuế tỉnh Hải Dương (Quyết định số 779/QĐ-NC 05 ngày 07/9/2005 của Côngty).

Tại Điểm 5.18, Mục IV, Phần B Thông tư số32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơnvị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầyđủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyểnphải xuất hoá đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Côngty TNHH Thương mại và Du lịch Nam Cường đã kê khai thuế GTGT (đầu vào) của cáchoá đơn GTGT mua hàng hoá, vật tư, nguyên liệu phục vụ cho việc thực hiện cácdự án tại tỉnh Hải Dương với cơ quan thuế tỉnh Nam Định và đã tập hợp các chiphí này nhưng chưa chuyển giao sang cho Chi nhánh tại tỉnh Hải Dương, nay đượcxử lý như sau; Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Nam Cường viết hoá đơn GTGTchuyển toàn bộ chi phí đã thực hiện của dự án tại Hải Dương cho Chi nhánh Côngty TNHH Thương mại và Du lịch Nam Cường tại tỉnh Hải Dương. Khi viết hoá đơnGTGT, ghi giá trị hàng hoá, vật tư, nguyên liệu chưa có thuế GTGT và số thuếGTGT của các hàng hoá, vật tư, nguyên liệu này phải khớp với phần giá trị hànghoá, vật tư, nguyên liệu và số thuế GTGT đầu vào tương ứng mà Công ty đã kêkhai tại Cục Thuế tỉnh Nam Định.

Các hoá đơn GTGT này là căn cứ để Công ty TNHHThương mại và Du lịch Nam Cường kê khai thuế GTGT phải nộp (đầu ra) với CụcThuế tỉnh Nam Định, và Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Nam Cườngtại tỉnh Hải Dương kê khai thuế GTGT của hàng hoá, vật tư, nguyên liệu mua vàophục vụ cho việc thực hiện từng dự án (tại tỉnh Hải Dương) với Cục Thuế tỉnhHải Dương.

Các Cục Thuế tỉnh Nam Định và tỉnh Hải Dương cótrách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp của các hoá đơn có liên quan trong việc kêkhai khấu trừ thuế GTGT, xử phạt các vi phạm (nếu có) theo quy định của phápluật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Nam Địnhvà Công ty TNHH - Tập đoàn Nam Cường được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến