BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4508/TCT-TNCN
V/v Thuế TNCN đối với khoản thu nhập được chia để mua cổ phần DN

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 1239/CT-TTr ngày 21/8/2008của Cục thuế Thành phố Hải Phòng về việc miễn thuế Thu nhập đối với người cóthu nhập cao (thuế TNCN) cho khoản thu nhập mà người lao động được chia từ Quỹkhen thưởng, Quỹ phúc lợi để mua cổ phần ưu đãi và cổ phiếu phổ thông (thôngqua đấu giá) của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.1 mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTCngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CPngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế Thu nhậpđối với người có thu nhập cao; Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày16/11/2004, Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về việcchuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Việc nộp thuế thunhập đối với người có thu nhập cao đối với thu nhập từ Quỹ khen thưởng, Quỹphúc lợi được chia cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp để mua cổphần được thực hiện như sau:

1- Trường hợp các doanh nghiệp cổ phần hoá theoNghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/1004 đến trước thời điểm Nghị định109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành thì: Khoản thunhập mà người lao động được chia từ Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi để mua cổphần ưu đãi và cổ phiếu phổ thông (thông qua đấu giá) của doanh nghiệp mà ngườilao động đang làm việc không phải nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhậpcao theo quy định tại Điều 15 Nghị định 187/2004/NĐ-CP .

2- Trường hợp các doanh nghiệp cổ phần hoá từngày Nghị định 109/2007/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành thì: Khoản thunhập mà người lao động được chia từ Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi để mua cổphần ưu đãi và cổ phiếu phổ thông (thông qua đấu giá) của doanh nghiệp mà ngườilao động đang làm việc phải nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Cục thuế thành phốHải Phòng biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải