BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4511/TCT-HT V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH Bình Hạnh Đan.(Địa chỉ: tầng 18, toà nhà 53 Quang Trung - Hà Nội)

Trả lời công văn số 116/CV ngày20/8/2008 của Công ty TNHH Bình Hạnh Đan về thuế GTGT đối với hoạt động sảnsuất, kinh doanh phim truyền hình; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.10.b mục II phần A Thôngtư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quyđịnh:

"1. Hàng hoá, dịch vụ sau đâykhông thuộc diện chịu thuế GTGT:

.....

1.10- Các sản phẩm, dịch vụ thuộclĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao dưới đây:

.....

c- Sản xuất phim các loại (phim đãghi hình) không phân biệt chủ đề, loại hình phim."

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, thìsản xuất phim truyện của công ty thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Khi xuấthoá đơn bán phim thì trên hoá đơn ghi rõ là hàng hoá dịch vụ không chịu thuếGTGT. Trường hợp công ty đã xuất hoá đơn bán phim không đúng với quy định trên,cơ quan thuế cũng chưa kiểm tra, thanh tra tại đơn vị thì công ty có thể lậphoá đơn điều chỉnh theo quy định tại Điểm 5.9, mục IV phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên và điều chỉnh giảm số thuế GTGT phải nộp vào kỳ kê khai điều chỉnh hoáđơn.

Tổng cục Thuế trả lời để công tybiết và liên hệ với Cục thuế Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương