BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4512/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 3524/CT-THNVDTngày 22/8/2008 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về việc hoàn thuế giá trị gia tăng(GTGT) của Trường cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm - TKV, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Căn cứ hướng dẫn tại Mục I Phần DThông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhNghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtthuế GTGT; Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Quản lý thuế; thì:

Trường hợp Trường cao đẳng nghề mỏHồng Cẩm - TKV là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Tập đoàn than khoáng sản ViệtNam đã đăng ký kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, đã đi vào hoạtđộng sản xuất kinh doanh, đã có thuế GTGT đầu ra và có dự án đầu tư xây dựngnhà ký túc xá của Trường đang trong giai đoạn đầu tư thì Trường phải lập tờkhai thuế mẫu số 01B/GTGT, lập hồ sơ hoàn thuế riêng cho dự án đầu tư theo từngnăm, nếu có số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư từ 200triệu đồng trở lên được xét hoàn thuế theo quý (3 tháng liên tục không phânbiệt theo năm dương lịch).

Trường hợp Trường cao đẳng nghề mỏHồng Cẩm - TKV lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT phát sinh từ tháng 01/2008 đếntháng 5/2008, bao gồm cả mua hàng hoá dịch vụ phục vụ kinh doanh và hàng hoá,dịch vụ đầu vào của dự án đầu tư xây dựng nhà ký túc xá của Trường (không kêkhai và lập hồ sơ hoàn thuế riêng cho dự án đầu tư) thì được xét hoàn thuế GTGTđầu vào chưa được khấu trừ hết theo hướng dẫn tại điểm 1 (a) Mục I Phần D Thôngtư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính nếu hồ sơ đề nghị hoàn thuếđảm bảo đúng, đầy đủ theo hướng dẫn tại điểm 1 Mục I Phần G Thông tư số60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính nêu trên.

Trong trường hợp Trường cao đẳngnghề mỏ Hồng Cẩm - TKV không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì Trườngphải xuất trình Quyết định thành lập để làm căn cứ cho Cục Thuế tỉnh Quảng Ninhhoàn thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Quảng Ninh được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến