BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 4514/TCT-TNCN
V/v thuế thu nhập cá nhân đối với tiền nhà

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

Văn phòng điều hành công trình nhà máy lọc dầu Dung Quất - Tổ hợp Technip
(Số 1 đường An Dương Vương, TP. Quảng Ngãi)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số TPC 12/2008ngày 12/11/2008 của Tổ hợp Technip (TPC) về việc "thuế thu nhập cá nhânđối với khu nhà ở cho nhân viên Tổ hợp làm việc tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất".Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.1.6, mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTCngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập đối với người có thunhập cao quy định: "Thu nhập thường xuyên gồm: các khoản thu nhập khôngtính trong tiền lương, tiền công được chi trả hộ như tiền nhà, điện, nước;riêng tiền nhà tính theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổngthu nhập chịu thuế. Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịuthuế trong trường hợp này căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao tínhtheo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích của căn nhà và cũngđược tính tối đa 15% tổng thu nhập chịu thuế".

Như vậy, khoản tiền nhà, điện, nước do Tổ hợpTechnip chi trả hộ cho các nhân viên của Tổ hợp làm việc tại dự án Nhà máy lọcdầu Dung Quất, là khoản thu nhập thường xuyên phải chịu thuế thu nhập đối vớingười có thu nhập cao theo quy định trên.

Tổng cục Thuế trả lời để đơn vị biết và thựchiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải