BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 4524/TCT-CS
V/v chi phí khi tính thuế TNDN

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 939/CT-CV ngày 15/9/2008 vàcông văn số 904CV/CT-TTr ngày 4/9/2008 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên hỏi về chiphí tiền lương và chi phí nguyên vật liệu dùng vào sản xuất của Công ty gangthép Thái Nguyên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về chi phí tiền lương:

Căn cứ theo hướng dẫn tại điểm 2.3 mục III PhầnB Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính về thuế TNDN vàtheo trình bày của Công ty thì đến tháng 11 năm 2007, Tổng công ty thép mớigiao đơn giá tiền lương cho công ty và năm 2008 Công ty tiến hành cổ phần hoávì vậy Công ty đã có chủ trương dành một phần quỹ lương năm 2007 để chia chongười lao động khi cổ phần.

Do vậy khoản quỹ lương trong năm 2007 mà Tổngcông ty giao đơn giá lương cho Công ty được hạch toán vào chi phí năm 2007 khixác định thu nhập chịu thuế. Từ năm 2008, các khoản chi phí tiền lương của Côngty phải thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản hướng dẫn thực hiện Luậtthuế TNDN.

2) Về chi phí nguyên vật liệu dùng vào sản xuất:

Theo hướng dẫn tại điểm 2.1 mục III Phần B Thôngtư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính, điểm 2.2 mục III Phần BThông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính về Thuế TNDN thìCông ty gang thép Thái Nguyên được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thunhập chịu thuế đối với nguyên liệu, vật liệu theo định mức tiêu hao do Tổngcông ty giao và Công ty xây dựng nếu nguyên vật liệu của Công ty có chứng từ vàsử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh. Mức tiêu hao nguyên vật liệu sử dụngvào sản xuất kinh doanh trong kỳ được tính theo định mức tiêu hao của Tổng côngty giao (có bù trừ giữa các vật tư tăng và vật tư giảm) nhưng kết quả cuối cùngđảm bảo đơn vị vẫn tiết kiệm được nguyên liệu theo định mức và sản xuất kinhdoanh có lãi.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương