BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 4532/TCT-CS V/v lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cần Thơ

Trảlời công văn số 197/CT-THNVDT ngày 09/09/2008 của Cục Thuế tỉnh Cần Thơ về việclệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

-Tại điểm 2c mục I phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ quy địnhvề đối tượng chịu lệ phí trước bạ gồm:

...."Ô tô là tất cả các phương tiện vận tải cơ giới đường bộ có từ 4 bánh trởlên, kể cả: rơ moóc và sơ mi rơ moóc; xe tải chở cần cẩu; xe chở bê tông; xechở xăng dầu; xe gắn các thiết bị ra đa, máy đo tần số, thiết bị truyền hình;khung hoặc tổng thành máy ôtô thay thế phải đăng ký lại quyền sở hữu tài sản.Trừ các máy, thiết bị không phải là phương tiện vận tải, như: xe lu, cần cẩu(kể cả xe cần cẩu tự hành chỉ chuyên dùng để cẩu), máy xúc, máy ủi, xe máy nônglâm nghiệp (máy cày, máy bừa, máy xới, máy làm cỏ, máy tuốt lúa, máy kéo...),xe tăng, xe xích, xe bọc thép và các máy, các thiết bị khác không phải làphương tiện vận tải".

Dovậy, chiếc xe đóng cọc bánh xích hiệu NIPPON SHARYO D308-85M-60D, số khungD308-85M-81703 là loại thiết bị tự hành, chuyên dùng để đóng cọc trong ngànhxây dựng, không phải là phương tiện vận tải nên thuộc đối tượng không phải chịulệ phí trước bạ khi được đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan có thẩmquyền..

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương