BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 4534/TCT-CS
V/v ưu đãi nghĩa vụ tài chính về đất

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời Công văn số 2252/CT-THNVDT ngày20/8/2008 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về không thu thuế chuyển quyền sử dụngđất và miễn tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

1) Về không thu thuế chuyển quyền sử dụng đất:

- Tại khoản 1, Điều 12 Luật Hôn nhân và Giađình quy định: "Nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau nhưvợ chồng thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng."

- Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000 củaQuốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình quy định: "Nam và nữchung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 3/1/1987 đến ngày 1/1/2001 mà có đủđiều kiện kết hôn theo quy định của luật này thì có nghĩa vụ đăng ký kết hôntrong thời hạn hai năm, kể từ ngày luật này có hiệu lực cho đến ngày1/1/2003,... Từ ngày 1/1/2003 mà họ không đăng ký kết hôn thì pháp luật khôngcông nhận họ là vợ chồng. Kể từ ngày 1/1/2001 trở đi nam và nữ chung sống vớinhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, đều không được pháp luật công nhậnlà vợ chồng..."

- Tại điểm 1 Thông tư số 66/2008/TT-BTC ngày21/7/2008 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày23/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế chuyển quyền sử dụng đấtquy định hồ sơ xác định bao gồm: "Bản sao Giấy đăng ký kết hôn hợp phápchứng minh con dâu, con rể đang trong thời kỳ hôn nhân (chưa ly hôn), có chứngthực của UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu của gia đình con dâu, con rể.

Căn cứ các quy định nêu trên, để có căn cứkhông thu thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển quyền sử dụngđất giữa cha, mẹ và con dâu, con rể phải có bản sao Giấy đăng ký kết hôn hợppháp. Trường hợp người chuyển nhượng quyền sử dụng đất bị thất lạc hoặc mấtGiấy chứng nhận đăng ký kết hôn thì làm thủ tục sao y từ sổ gốc hoặc làm thủtục đăng ký lại việc kết hôn theo quy định.

2) Về giảm tiền sử dụng đất đối với người cócông với Cách mạng:

- Tại khoản 5, Điều 12 Nghị định số 198/2004/NĐ-CPngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định miễn tiền sửdụng đất đối với "5. Đất ở trong hạn mức giao đất (bao gồm giao đất, cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất, chuyển mục đíchsử dụng đất) đối với người có công với cách mạng theo quyết định của Thủ tướngChính phủ".

- Tại Khoản 4, Điều 2 Quyết định số 118/TTg quyđịnh; "4. Việc hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạngchỉ xét một lần cho một hộ gia đình và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tínhtheo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ởcho một hộ do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định."

- Tại điểm 3, Mục II, Phần C Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ quy định: "3- Khoản 5 quyđịnh về miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở gồm các trường hợp: đượcgiao đất, được chuyển mục đích sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất đối với các đối tượng quy định tại Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ởvà Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợngười hoạt động Cách mạng từ trước Cách mạng tháng tám năm 1945 cải thiện nhàở, cụ thể như sau: a- Người gia nhập tổ chức cách mạng từ ngày 31/12/1935 vềtrước được miễn toàn bộ tiền sử dụng đất;"

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp ngườigia nhập tổ chức Cách mạng từ ngày 31/12/1935 về trước được Nhà nước cho phépchuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang làm đất ở thì được miễn tiền sửdụng đất tối đa bằng hạn mức đất ở cho một hộ gia đình theo quy định tại khoản2, Điều 83 và khoản 5, Điều 84 Luật Đất đai năm 2003.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương