BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 4535/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 3664/CT-TTHT ngày01/10/2008 của Cục thuế tỉnh Đắk Lắk về lập hoá đơn đối với khoản chi hỗ trợ,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.19 mục II phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Cơ sở kinh doanhnhận tiền tài trợ của các cơ sở kinh doanh khác để thực hiện các dịch vụ quảngcáo, tiếp thị, bảo hành và các hoạt động khác hỗ trợ cho việc bán sản phẩm dochính cơ sở kinh doanh sản xuất hoặc nhập khẩu vào Việt Nam thì toàn bộ số tiềntài trợ nhận được nêu trên được xác định là doanh thu đã có thuế GTGT, cơ sởkinh doanh nhận tài trợ phải xuất hoá đơn, kê khai thuế, nộp thuế GTGT và thuếTNDN (nếu có) theo quy định. Trong đó, số thuế GTGT được tính theo công thức sau:

Thuế GTGT phải nộp

=

Tổng doanh thu nhận được

x

% thuế suất thuế GTGT

(100% + % thuế suất thuế GTGT)

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền tài trợcủa các cơ sở kinh doanh khác để thực hiện các công việc không liên quan đếnviệc hỗ trợ bán sản phẩm do cơ sở kinh doanh sản xuất hoặc nhập khẩu vào ViệtNam thì cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế GTGT, nhưng phải kê khai,nộp thuế TNDN theo quy định".

Tại điểm 7 Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày16/4/2008 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 10/5/2008) hướng dẫn: "đốivới cơ sở kinh doanh nhận tiền tài trợ của cơ sở kinh doanh khác thì khi nhậntiền cơ sở kinh doanh lập chứng từ thu và xác định là khoản thu nhập khác để kêkhai, nộp thuế TNDN theo quy định.

Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền tài trợ căncứ vào mục đích tài trợ đã được ghi trong hợp đồng tài trợ để lập chứng từ chitiền".

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp trướcngày 10/5/2008, Công ty TNHH một thành viên Sabeco tại thành phố Hồ Chí Minh chicác khoản tiền hỗ trợ có liên quan đến việc hỗ trợ bán sản phẩm của Công ty choCông ty cổ phần thương mại Sabeco Tây Nguyên thì số tiền tài trợ này được xácđịnh là doanh thu đã có thuế GTGT, Công ty cổ phần thương mại Sabeco Tây Nguyênnhận tiền phải lập hoá đơn với thuế suất thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ và kêkhai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Từ ngày 10/5/2008, khi nhận được các khoản tiềnhỗ trợ chi phí vận chuyển, chi phí bốc xếp, chi phí hao bể bao bì của Công tyTNHH một thành viên Sabeco tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần thươngmại Sabeco Tây Nguyên không phải lập hoá đơn GTGT mà lập chứng từ thu và xácđịnh là khoản thu nhập khác để kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quyđịnh.

Đối với Công ty TNHH một thành viên Sabeco tạithành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào mục đích tài trợ đã được ghi trong hợp đồngtài trợ để lập chứng từ chi tiền.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đắk Lắkđược biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương