BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 4536/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 3383/CT-THNVDT ngày4/9/2008 của Cục Thuế tỉnh Long An về thuế GTGT đối với tài sản điều chuyển khichuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 5.18 mục IV phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTCngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Tài sản điều chuyển khi chia,tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinhdoanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồsơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn".

Tại mục III phần Đ Thông tư số 60/2007/TT-BTCngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuếtrong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp như sau: "Doanh nghiệp chuyểnđổi sở hữu có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chuyển đổi;trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanhnghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp chuyển đổi có trách nhiệm hoàn thànhnghĩa vụ nộp thuế".

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, DNTN Hùng Sungchuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH SX-TM-DV-KD Hùng Sung thìtài sản điều chuyển không phải xuất hoá đơn GTGT. Trường hợp DNTN Hùng Sung đãxuất hoá đơn GTGT tính thuế GTGT đối với tài sản điều chuyển, đã kê khai nộpthuế và quyết toán thuế với cơ quan thuế, nay DNTN Hùng Sung đã chấm dứt hoạtđộng thì Công ty TNHH SX-TM-DV-KD Hùng Sung được giải quyết số tiền thuế DNTNHùng Sung đã nộp thừa theo hướng dẫn tại mục VII phần C Thông tư số 60/2007/TT-BTCngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính

Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ quyết toán thuế củaDNTN Hùng Sung trước khi chuyển đổi để xác định số thuế GTGT của tài sản điềuchuyển DNTN Hùng Sung đã kê khai và đã nộp thuế để điều chỉnh nghĩa vụ thuế củadoanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp chuyển đổi (Công ty TNHHSX-TM-DV-KD Hùng Sung).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long Anđược biết

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương