BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 4538/TCT-CS
V/v hỗ trợ tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời Công văn số 5477/CT-THNVDT ngày09/10/2008 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với ngườicó công, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 118/TTgngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cáchmạng cải thiện nhà ở quy định: "2. Việc hỗ trợ người có công với Cách mạngcải thiện nhà ở phải bảo đảm các nguyên tắc sau: - Phù hợp với tình hình kinhtế - xã hội của đất nước;

- Căn cứ vào công lao và hoàn cảnh cụ thể củatừng người, điều kiện và khả năng của địa phương;..."

- Tại Khoản 3, khoản 4, Điều 2 Quyết định số 118/TTg quy định: "3. Các mức hỗ trợ tiền sử dụng đất nêu tại khoản c,Điều 2 cũng được áp dụng đối với các trường hợp được hỗ trợ bằng hình thức giaođất làm nhà ở.

4. Việc hỗ trợ tiền sử dụng đối với người cócông với Cách mạng chỉ xét một lần cho một hộ gia đình và mức hỗ trợ tiền sửdụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượtquá định mức đất ở cho một hộ do Uỷ ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương quy định."

- Tại Khoản 8, Điều 2 Quyết định số 118/TTg quyđịnh; "8. Việc xem xét để hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhàở phải dựa trên kiến nghị của Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi người đócư trú và những kiến nghị đó phải được Uỷ ban nhân quận, huyện, thị xã, thànhphố thuộc tỉnh xác minh lại trước khi trình lên Uỷ ban nhân cấp tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương quyết định."

Căn cứ quy định trên, việc hỗ trợ tiền sử dụngđất đối với người có công tạo lập nhà ở được thực hiện một lần, tuỳ theo cônglao, hoàn cảnh cụ thể và khả năng, điều kiện kinh tế của địa phương. Vì vậy, hộgia đình có công với cách mạng đã có nhà ở, nay do điều kiện phải cải thiện nhàở thì phải thực hiện các thủ tục để được UBND tỉnh xem xét quyết định mức hỗtrợ theo quy định khoản 8, Điều 2 Quyết định số 118/TTg nêu trên, nhưng tối đakhông vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức đất ở do UBND cấptỉnh quy định.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Quảng Namđược biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương