BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 4540/TCT-CS
V/v khấu trừ tiền bồi thường đất vào tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời Công văn số 4787/CT-THNVDT ngày07/7/2008 và Công văn số 8859/CT-THNVDT ngày 20/12/2007 của Cục Thuế tỉnh BìnhDương về miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

1) Về việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

- Tại khoản 1 Điều 47 Luật Đầu tư quy định:"1. Đối với dự án đầu tư trong nước, dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quymô vốn đầu tư từ ba trăm tỷ đồng Việt Nam trở lên và dự án thuộc Danh mục dự ánđầu tư có điều kiện thì phải thực hiện thủ tục thẩm tra để được cấp Giấy chứngnhận đầu tư."

- Tại Điều 42 được số 108/2006/NĐ-CP ngày22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư quy định dự ánđầu tư trong nước không phải đăng ký đầu tư: "1. Nhà đầu tư không phải đăngký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồngViệt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

2. Nhà đầu tư trong trường hợp quy định tạikhoản 1 Điều này có nhu cầu xác nhận ưu đãi đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đầutư thì thực hiện thủ tục đăng ký để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quyđịnh tại Điều 43 Nghị định này."

Căn cứ quy định nêu trên, đối với dự án đầu tưnộp hồ sơ thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ ngày Nghịđịnh số 108/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì:

- Dự án đầu tư có quy mô vốn dưới 300 tỷ đồngViệt Nam và không thuộc Danh mục dự án đầu tư có điều kiện thì không bắt buộcphải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp Nhà đầu tư có nhu cầuxác nhận ưu đãi đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì thực hiện thủ tụcđăng ký để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ đồngViệt Nam trở tên hoặc dự án thuộc Danh mục dự án đầu tư có điều kiện thì phảithực hiện thủ tục thẩm tra để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

2) Về miễn tiền sử dụng đất đối cơ sở giáo dục,đào tạo, dạy nghề:

- Tại Điều 2 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạtđộng trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường quyđịnh: "Điều 2. Điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xãhội hóa: Điều kiện để cơ sở thực hiện xã hội hóa được hưởng các chính sáchkhuyến khích phát triển xã hội hóa quy định tại Nghị định này là cơ sở phảithuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chínhphủ quyết định."

- Tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP quy định: "1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước giao đất hoặc chothuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình xã hộihóa theo các hình thức:

a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất;

b) Cho thuê đất và miễn tiền thuê đất;

c) Giao đất có thu tiền sử dụng đất và đượcmiễn tiền sử dụng đất.

Riêng đối với đất đô thị, đất ở giao Uỷ bannhân dân cấp tỉnh căn cứ thực tế địa phương quy định chế độ giao đất có thutiền sử dụng đất, cho thuê đất có thu tiền thuê đất, đồng thời quy định chế độmiễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật."

- Tại Điều 21 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP quyđịnh: "Các tổ chức cá nhân thành lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp đangcó các dự án độc lập hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa thuộc danh mục quyđịnh của Thủ tướng Chính phủ đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cơquan thuế để được hưởng các chính sách ưu đãi quy định tại Nghị định này."

Căn cứ quy định nêu trên, cơ sở kinh doanh códự án thành lập cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề không thuộc diện bắt buộcphải thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư nêu tại điểm 1 Công văn này thì đăngký với cơ quan nhà nước về quản lý đầu tư và cơ quan thuế về loại hình, tiêuchí quy mô, tiêu chuẩn để được miễn tiền sử dụng đất.

Trường hợp dự án thành lập cơ sở giáo dục, đàotạo thuộc diện bắt buộc phải thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì phải làmthủ tục gửi cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư thẩm tra, cấp Giấychứng nhận đầu tư để miễn tiền sử dụng đất theo quy định.

Hiện nay các cơ quan liên quan đang nghiên cứutrình Thủ tướng Chính phủ quyết định loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn làmcăn cứ miễn tiền sử dụng đất đối với doanh nghiệp có dự án hoạt động trong lĩnhvực xã hội hóa.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương