BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4550/TCT-HT
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect.
(Số 100 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Trảlời Công văn số 385/2008/CV-KT ngày 26/9/2008 của Công ty cổ phần Chứng khoánVNDirect về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạiđiểm 1 mục I phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chínhquy định đối tượng chịu thuế GTGT: “Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịchvụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa,dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịuthuế GTGT nêu tại Mục II, Phần A Thông tư này”.

Tạiđiểm 1.7 mục II phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 nêu trên quyđịnh đối tượng không chịu thuế GTGT: “Dịch vụ tín dụng và quỹ đầu tư bao gồmhoạt động cho vay vốn, bảo lãnh cho vay, chiết khấu thương phiếu và giấy tờ cógiá trị như tiền, bán tài sản đảm bảo tiền vay để thu hồi nợ, cho thuê tàichính của các tổ chức tài chính tín dụng tại Việt Nam; các hoạt động chuyểnnhượng vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật Doanhnghiệp Nhà nước (nay là Luật Doanh nghiệp); hoạt động kinh doanh chứng khoán,bao gồm môi giới, tự doanh, quản lý danh mục đầu tư, bảo lãnh phát hành, tư vấnđầu tư chứng khoán”.

Căncứ hướng dẫn trên, hoạt động kinh doanh chứng khoán, bao gồm môi giới, tựdoanh, quản lý danh mục đầu tư, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoánthuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Đốivới dịch vụ “ứng trước tiền bán” cho nhà đầu tư đã giao dịch bán chứng khoánthành công, nhưng muốn nhận trước tiền và phải trả khoản phí cho Công ty chứngkhoán. Dịch vụ thanh toán tiền có thu phí này không phải là hoạt động kinhdoanh chứng khoán. Vì vậy, Công ty phải lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuếGTGT đối với khoản khí ứng trước tiền bán với mức thuế suất thuế GTGT là 10%theo quy định tại điểm 3.2 Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 của Bộ Tàichính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổngcục Thuế thông báo để Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect biết và liên hệ vớicơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Ban CS, PC;
- Lưu: VT, HT (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương